Aanmelding nieuwe leerlingen

Elk jaar, op de eerste woensdag in maart, worden de ouders in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs. Ouders ontvangen hiervoor bericht via de gemeente Dinkelland. De aanmelding is bestemd voor peuters die tussen 1 oktober komend schooljaar en 1 oktober volgend schooljaar vier jaar worden. De wetgever heeft bepaald, dat kinderen binnen een maand na het bereiken van het vierde levensjaar, ingeschreven c.q. toegelaten moeten/kunnen worden tot de basisschool. Zij stromen dan in een groep 1 in en volgen het volledige onderwijsaanbod.

Onderstaand de zaken rondom aanmelding, instroom op een rij.

  • Aanmelding van kinderen die tussen 1 oktober van een komend schooljaar en 1 oktober van een daarop volgend schooljaar vier worden, geschiedt op de daartoe gemeentelijk afgesproken dag in het voorjaar.
  • Als een kleuter de vierjarige leeftijd (heeft) bereikt, mag het naar school. De week voordat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij alvast een dagje komen wennen. De dag na de vierde verjaardag van uw kind mag hij/zij officieel voor het eerst naar school. 
  • Voordat uw kind voor het eerst naar school gaat, worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond op school. 
  • In de eerste weken nadat uw kind is gestart op de basisschool volgt een intakegesprek, naar aanleiding van de reeds thuis door u ingevulde ingevulde vragenlijst.
  • Op het afgesproken moment stroomt de leerling in groep 1 in en volgt in principe hetzelfde rooster als de andere leerlingen in groep 1. 
  • Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt aan het einde van het schooljaar door school – na overleg met de ouders- bepaald of het kind in groep 1 blijft of dat het doorstroomt naar groep 2. (Het besluit kinderen vanaf hun eerste schooldag een volledig groep1 rooster te geven, verandert niets aan deze praktijk die Konot-scholen al veel langer toepassen).
  • NB: als wordt besloten dat een kind dat in de loop van het schooljaar is ingestroomd in groep 1 blijft, betekent dat niet dat het is blijven zitten. Een kleuterperiode duurt voor sommige kinderen twee jaar schooljaren, voor anderen bijna drie en dat is beide normaal.