De Oudervereniging Van de Meander

Alle ouders/verzorgers van kinderen op De Meander vormen samen een oudervereniging. De Oudervereniging beschikt, net als ieder andere vereniging, over een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en algemene bestuursleden.

De belangrijkste doelen van de oudervereniging zijn:
*
De belangen van de kinderen en ouders behartigen;
* Meewerken van ouders op school bevorderen;
* Mede-organiseren van allerlei activiteiten op school;
* De ouderbijdrage beheren;
* Jaarlijks verantwoording afleggen op een Algemene Leden Vergadering
* De contacten tussen ouders en team bevorderen.

Het bestuur van de vereniging vertegenwoordigt de ouders.
We behartigen de belangen van de ouders en van de kinderen. Het bestuur bestaat uit ouders van verschillende groepen. We streven er naar om zowel ouders uit de onder- als uit de bovenbouw in ons midden te hebben.

De ouderverenigingondersteunt de school in allerlei praktische zaken en ontwikkelingen.
Zoals: helpende handjes bieden en /of organiseren van diverse festiviteiten, verrichten van hand en spandiensten, ondersteuning bij lief en leed. Bij de organisatie of uitvoering van activiteiten ontstaat soms de behoefte aan uitbreiding van het aantal ouders. De vraag wordt uitgezet via Social Schools, de klassenouders en/of een werkgroep. Deelname is vaak leuk, gezellig en bevordert de betrokkenheid.

De oudervereniging verleent tevens medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten
Er zijn verschillende werkgroepen:* Carnaval, Sportdag, Sinterklaas, Kerst, Schoolreisjes, Brigadiers, Verkeersexamen,   Decoratie, Bibliotheek.U kunt zich altijd aanmelden voor een werkgroep. De coördinator geeft aan wanneer er een activiteit plaatsvindt en of er hulptroepen nodig zijn.

Dan ontvangen en beheren we de ouderbijdrage
Het organiseren van al deze activiteiten is de oudervereniging afhankelijk van de ouderbijdrage. U ontvangt de informatie betreffende de ouderbijdrage en een aanmeldformulier hiervoor, wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat. De hoogte van het bedrag wordt in het jaarlijkse financiële overzicht ter goedkeuring aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de penningmeester van de oudervereniging of een mail te sturen.

Algemenen Leden Vergadering (ALV)
Een kascommissie controleert het financieel overzicht en deze wordt dus ook aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. Eenmaal per jaar wordt op de Algemene Leden Vergadering aan de ouders, de leden, verantwoording afgelegd over dit financiële overzicht. Tevens wordt ook de begroting voor het nieuwe schooljaar kenbaar gemaakt.

Wij zijn voorstander de ouders betrokken te laten voelen en om het contact tussen ouders en het team te bevorderen
Het Bestuur vergadert een aantal keren per schooljaar en deze data vindt u op de schoolagenda. Deze vergaderingen starten om 20.00 uur in de koffiekamer van de leerkrachten. Er is altijd een vast lid vanuit de leerkrachten aanwezig en meestal ook een van de directieleden. De vergaderingen zijn openbaar en u bent dan altijd van harte welkom. De vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris. Mocht u de notulen willen inzien dan kunt u deze opvragen middels een mail te sturen.We ontplooien geen activiteiten die op het terrein van de medezeggenschapsraad liggen. We hebben soms wel overleg met hen. Maar mochten er vragen/opmerkingen/problemen zijn mag u deze uiteraard bij ons neerleggen. Wij zullen u altijd een antwoord aandragen. Mocht het nodig zijn, kunnen we altijd overleg plegen met de MR of de directie. De leerkrachten van onze school vinden de laagdrempeligheid met u als ouder zeer belangrijk. Schroom dan ook niet om hen persoonlijk te benaderen.  

Mocht u een van de bestuursleden van onze oudervereniging tegen het lijf lopen? Spreek ons gerust aan. Wij willen er graag voor u en uw kind zijn en staan open voor bijna alles.

Wij wensen u en uw kind(-eren) een hele fijne schooltijd toe.  

De volgende ouders zitten op dit moment in de oudervereniging van De Meander:
Allison Knobben, voorzitter ( Dagelijks bestuur tel. 0630016032 )
Margreet Rozendaal, secretaris ( Dagelijks bestuur tel. 0612336144 )
Marjolein Van Veen, penningmeester ( Dagelijks bestuur 065185977 )
Judith Planting, Algemeen lid
Chantal Oude Luttikhuis, Algemeen lid 
Namens het team:
Marloes Ikink ( Leerkracht )
Francy Wilthuis ( Adjunct-directeur )

Voor vragen, opmerkingen, ideeën en of aanmelden voor een werkgroep kunt u ons mailen.Ook de statuten van de oudervereniging van De Meander zijn op verzoek verkrijgbaar via het mailadres: Or.demeander@konot.nl