Opbrengsten

Bij opbrengstgericht werken is de leerkracht in staat om zijn didactisch handelen te koppelen aan het te bereiken leerdoel. Op deze wijze is het mogelijk om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkracht is zich er van bewust dat hij het verschil kan maken in het leren van de kinderen.

Leerkrachten kunnen opbrengsten structureel gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Dit laten zij zien door:

  • gegevens te interpreteren en door deze naast standaarden te leggen (normgerichte doelen van school);
  • doelen te stellen aan de eigen standaarden;
  •  kwalitatief goed onderwijs te geven;
  • gegevens te verzamelen om vast te stellen of doelen bereikt zijn;
  • gegevens te registeren waarna data analyse mogelijk is.

Leerkrachten kunnen op basis hiervan groepsplannen opstellen voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen en wiskunde. Voor sommige leerlingen zullen zij samen met de intern begeleider een ontwikkelingsperspectief schrijven dat resulteert in individuele handelingsplannen voor deze kinderen.

Klik hier voor de resultaten van ons leerlingtevredenheidsonderzoek uit 2018.

Klik hier voor een overzicht van de scores van de centrale eindtoets van de afgelopen jaren.