Algemeen
Elke school heeft van rechtswege een medezeggenschapsraad. De MR overlegt periodiek met de directie van onze school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school of de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Kortom, de MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen.

Taken
De MR neemt standpunten in over datgene wat de schooldirectie doet of laat. De MR oordeelt over de (beleids)voorstellen van de directie; de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. Kort gezegd gaat het maar om één ding: het reilen en zeilen van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Bevoegdheden
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. De oudergeleding van de MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

De MR kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken met de directie. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met de MR over zaken die de school betreffen. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit altijd via de MR aankaarten.

Wat doet de MR niet?
De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individuele problemen moet u bespreken met de leerkracht van uw kind of de directie van de Meander. De MR kan wel uw signalen oppikken om dit te gebruiken als 'kapstok' om het onderwerp (algemeen) ter bespreking in de vergadering met de directie te brengen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De MR van de Meander is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting KONOT waaronder onze school ressorteert. De GMR is de overkoepelende (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van de stichting KONOT. In de GMR hebben alle scholen die zijn ondergebracht bij Stichting KONOT een afgevaardigde per twee scholen uit de MR. Ook de GMR heeft net zoals de MR bijzondere bevoegdheden en rechten. Zoals de MR op schoolniveau overlegt met de directie overlegt de GMR met het college van bestuur over bovenschoolse zaken.

Contact
Als ouder heeft u misschien een goed idee, zijn er zaken waar u zich juist aan stoort of heeft u een vraag voor de medezeggenschapsraad. Laat het ons alstublieft weten! U kunt een email sturen naar: mr.demeander@konot.nl

De medezeggenschapsraad behandelt géén individuele zaken, maar u kunt de leden van de MR gerust benaderen voor zaken die u als probleem ervaart. De MR staat open voor elke vorm van opbouwende kritiek of voor goede ideeën.